Valstybės parama mirties atveju

K a t e g o r i j a: NAUDINGA

Vienkartinė 8 BSI (bazinė socialinė išmoka) dydžio ((nuo 2015-01-01 304 Eur) pašalpa skiriama mirusįjį asmenį laidojančiam asmeniui, kai miręs:

• Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantis asmuo.
• Lietuvos Respublikoje gyvenantis užsienietis, kuriam leidimas laikinai gyventi išduotas kaip ketinančiam dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą.
• Lietuvos Respublikoje gyvenantis asmuo, įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje turintis pabėgėlio statusą.
• Asmuo, kuriam vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais turi būti taikomas Paramos mirties atveju įstatymas.
• Pašalpa taip pat mokama, kai anksčiau minėtų asmenų vaikas gimsta negyvas. Šiuo atveju pašalpa išmokama vienam iš gimusio negyvo vaiko tėvų arba jį laidojančiam asmeniui.

Reklama

Dokumentai, reikalingi pašalpai gauti:

• prašymas.
• mirties liudijimas (tais atvejais, kai vaikas gimė negyvas, – gimimo įrašo nuorašas).
• laidojančio asmens pasas ar asmens tapatybės kortelė, užsienio piliečiui – leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje).
• juridinio asmens įgaliojimas, jei laidojantis asmuo atstovauja ritualines paslaugas teikiančiai įmonei ar socialinės globos įstaigai.


Kas, kur ir kada gali kreiptis dėl pašalpos?

Laidojantis asmuo dėl pašalpos gavimo turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal mirusio asmens buvusią deklaruotą gyvenamąją vietą arba laidojančio asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šios teisės atsiradimo dienos.

Pašalpa turi būti išmokėta besikreipiančiajam ne vėliau kaip per 24 valandas nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos.

Pašalpa NEmokama, kai laidojama valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšomis.


Daugiau informacijos apie paramą mirties atveju rasite Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatyme.


Užsienyje mirusio ar žuvusio asmens šeima, neturinti lėšų palaikams parvežti, gali kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę, kuri pagal pateiktus dokumentus, įrodančius palaikų parvežimo išlaidas, gali suteikti finansinę pašalpą iš savo biudžeto. Tačiau, siekiant valstybės finansinės pašalpos, būtinos dvi sąlygos:

• Pirma, pašalpa gali būti suteikta tuo atveju, jeigu užsienyje miręs ar žuvęs asmuo buvo neapsidraudęs, arba, kai asmuo buvo apsidraudęs, bet pagal draudimo sutartį tai nėra draudžiamasis įvykis.

• Antra, didesnė tikimybė gauti valstybės finansinę pašalpą, jei mirusio (žuvusio) asmens šeima ar artimieji giminaičiai turi mažas pajamas (kai šeimos arba jo artimo giminaičio šeimos pajamos vienam asmeniui neviršija 3 (trijų) valstybės remiamų pajamų dydžių (VRP), kurios šiuo metu siekia (nuo 2015-01-01) 102 eurus per mėnesį).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatyta, jog suma, skiriama mirusių piliečių palaikų transportavimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms padengti, neturi viršyti 54 minimalių gyvenimo lygio dydžių (šiuo metu minimalus gyvenimo lygis (MGL), nuo 2015-01-01, siekia 38 eurų) t. y. visa savivaldybės skiriama finansinė pašalpa negali viršyti 2052 eurų.

Dėl bendros informacijos apie mirusių (žuvusių) asmenų palaikų pervežimo į Lietuvą tvarką galima kreiptis į Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento Piliečių reikalų ir konsulinės pagalbos skyrių Vilniuje.

Daugiau informacijos apie paramą mirties atveju rasite Valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką teikimo taisyklės.

[Atnaujinta: 2016-09-29]


Mylimai mamytei Genė Šalnienė

1927 - 2021

««« »»»


Mylimai Mamutei

-

««« »»»


Mylimam Broliui, Sūnui, Draugui! Antanui Šveckiui

1975-07-06 - 2022-10-30

««« »»»

VISOS ATMINIMO ŽVAKUTĖS

Civilinės metrikacijos skyriai Lietuvoje

Su medicinine pažyma, liudijančią mirties faktą, reikia kreiptis dėl mirusiojo asmens išregistravimo ir mirties liudijimo išrašymo: mieste – į savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrių, kaime – į seniūniją. Pateikus medicininę mirties pažymą...

Mumifikacija :: Senovės egiptiečių laidojimo tradicijos

Egiptiečiai tikėjo, kad žmogaus gyvenimas nesibaigia mirtimi ir kad žmogus sudarytas iš trijų elementų: Ach, Ba ir Ka. Kiekvienas jų pats sau šeimininkas, tik kartu gyvena kol žmogus gyvas. Žmogui mirus, jų keliai išsiskirdavo Ach likdavęs rytų...

Atsitiktinės nuotraukos

Turite pastabų?


Jei tik turite ar norite kažką parašyti, nedvejokite.. visos žinutės yra laukiamos :)