Mišios už velionio vėlę

K a t e g o r i j a: NAUDINGA

• Pirmos mišios už velionio vėlę laikomos prieš laidotuves arba laidotuvių metu.

• Kitos mišios užsakomos po devynių dienų, vadinamos devintinėmis mišiomis.

• Vėliau - keturnedėlio mišios (po keturių savaičių), kuriose dalyvauti susirenka visa giminė ir artimieji. Po keturnedėlio mišių iš bažnyčios visi vyksta į kapines, kur prie kapo uždegamos žvakės, padedamos gėlės ir meldžiamasi. Vėliau visi kviečiami į atminimo - gedulingus pietus. Į pietus kviečiami ir giedotojai, kurie gieda psalmes ar rožančių už mirusįjį.

Reklama

Jeigu mirė motina, gedulas trunka vienerius metus, jeigu tėvas-pusė metų. Per gedulą negalima eiti į pasilinksminimo vietas, linksmintis ir šokti.


• Ketvirtas mirusiojo paminėjimas vyksta praėjus metams nuo mirimo dienos. Tai dienai užsakomos bažnyčioje mišios, į kurias susirenka giminės, artimieji ir kaimynai. Po mišių vėlei einama į kapines, padedamos gėlės, uždegamos žvakės ir meldžiamasi. Po to visi visi kviečiami į gedulingus pietus, kurių metu meldžiamasi, giedama giesmes už mirusiojo vėlę, kartais kviečiami ir giedotojai. Metinių metu vėl prisimenamas velionis bei jo visas gyvenimas.

Anksčiau buvo įprasta laidoti trečią dieną po mirties, nes tiktai tada vėlė atsiskiria nuo fizinio kūno. Žmonės melsdavosi, buvo aukojamos Mišios.
Šiomis dienomis tokio papročio beveik nebelikę, beje kaip, jau nebeminime mirusiųjų ir devintą dieną po mirties, nors Žemaitijoje ši diena vis dar svarbi, taip pat ją pažymi ir stačiatikiai. Tai paskutinis terminas, kai nutrūksta sidabrinis siūlas, siejantis kūną ir sielą.

Kitos atminimo dienos:
• Visų šventųjų diena (lapkričio 1-oji).
• Mirusiųjų atminimo diena, Vėlinės (lapkričio 2-oji).
• Jubiliejinės mirties sukaktys (5, 10, 15 metų ir t. t.)


BEJE, dažnai galima išgirsti - reikėtų užpirkti mišias arba reikėtų užprašyti mišias.. deja mišios nepardavinėjamos ir neužprašomos, mišios užsakomos. Kitas opus klausimas o kiek kainuoja ir kaip to paklausti? ogi visai paprastai - o kiek reiktų (priimta) paaukoti?

O kaip užsakyti mišias: matyt tvarka visur panaši - prieš mišias užeini į zakristiją, pasikalbi su kunigu ar zakristijonu arba užeini į bažnyčios raštinę - pasakai, kad nori užsakyti mišias, pasakai už ką aukojamos mišios ir paaukoji tiek kiek gali pinigėlių (tačiau tai greičiausiai priklauso nuo bažnyčios, kiek teko girdėti vienur pasako konkrečią pinigų sumą, kitur ne). Ir aišku neužmiršti, užsakytą dieną sudalyvauti mišiose.

[Atnaujinta: 2019-04-16]


Brangiam Tėčiui Jonui Juozui Stepulaičiui

1931-01-17 - 2022-08-06

««« »»»


Mylimai močiutei Veronikai Mickevičienei

1930-01-04 - 2022-05-12

««« »»»


ANTANUI PANKŪNUI

1932-07-01 - 2021-12-07

««« »»»

VISOS ATMINIMO ŽVAKUTĖS

Gražūs žodžiai užuojautoms

... Išeinama - negrižtamai? sunku... bet tiesa paprasta - liekantiems belieka susitaikyti su mintimi, kad to kažko jau niekada nebebus šalia, teliks tik širdyje. Tačiau, sakoma: žmogus gyvena tol, kol jį kas nors prisimena. Tad, gražūs žodžiai..

Mumifikacija :: Senovės egiptiečių laidojimo tradicijos

Egiptiečiai tikėjo, kad žmogaus gyvenimas nesibaigia mirtimi ir kad žmogus sudarytas iš trijų elementų: Ach, Ba ir Ka. Kiekvienas jų pats sau šeimininkas, tik kartu gyvena kol žmogus gyvas. Žmogui mirus, jų keliai išsiskirdavo Ach likdavęs rytų...

Atsitiktinės nuotraukos

Turite pastabų?


Jei tik turite ar norite kažką parašyti, nedvejokite.. visos žinutės yra laukiamos :)